Personuppgiftspolicy för Stolt Kommunikation AB

(Version 2018-06-11, uppdaterad)

Denna person- och integritetspolicy gäller för Ulf Bergman Stolt Kommunikation AB (556480-5645) fr o m datum enligt ovan och ersätter alla tidigare versioner.

I policyn tar vi upp

 • Personuppgifters behandling samt deras ändamål, lagliga grund, mm
 • Tillämpningsområden
 • Delar vi personuppgifter?
 • Datasäkerhet
 • Hur används kakor?
 • Ändringar av integritetspolicyn
 • Registrerades rättigheter och hur de hanteras

Din integritet är viktig för oss på Stolt Kommunikation. Vi ansvarar för de personuppgifter, som vi får av dig. Vi vill att du ska känna dig trygg, som besökare, kund och användare, hur vi behandlar, hanterar och lagrar dina uppgifter. Därför har vi dokumenterat det i den här integritetspolicyn för personuppgifter.

Om du inte vill att vi ska kunna föra en dialog kan du när som helst maila oss och begära att dina uppgifter tas bort.

I den här integritetspolicyn informerar vi om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, registrerar dig på någon av våra webbsidor, anmäler dig till någon av våra aktiviteter eller när du på annat sätt är i kontakt med oss. I den här policyn hittar du även information om vilka rättigheter du har gällande hanteringen av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy för att återspegla förändringar i vår verksamhet, på våra webbplatser, tjänster eller gällande lag. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter.

Personuppgifters behandling samt deras ändamål, lagliga grund, mm

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (med eller utan andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, personnummer, IP-adress eller köphistorik. I huvudsak samlas in kontaktdata och ibland data om köpta produkter/tjänster inkl betalningsdata via de ovan redovisade systemen.

Alla former av åtgärder med personuppgifter är personuppgiftsbehandling t ex insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, läsning, användning, utlämning, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, radering eller förstöring.

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Se mer om de specifika lagringsperioderna nedan under respektive syfte i vår integritetspolicy.

Vi är förstås ansvariga för behandlingen av personuppgifterna och att den sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Tillämpningsområden

Här redovisas de system som Stolt Kommunikation använder för hantering av personuppgifter via vår webbplats och i sociala medier. Det gäller webbplatsen www.stoltkommunikation.se inkl alla andra webbadresser, som vidarekopplar till den webbplatsen.

Vi har förstås även system för kontakt- och ekonomiadministration, som hanterar personuppgifter.

Delar vi personuppgifter?

Vi delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av personuppgiftsbiträden, som hjälper oss med marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar, t ex bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring och IT. I sådana fall har vi ingått ett avtal med personuppgiftsbiträdet, som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål, som vi från början samlade in dem för.

Vi har höga krav för överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES. I de fall sådant sker t ex för IT-service av olika slag, sker det enligt högt ställda krav och avtal.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga, såsom myndigheter eller företag som erbjuder självständiga betallösningar. Dessa företag styr själva hur informationen ska behandlas i enlighet med sina integritetspolicys.

På sociala medier ansvarar vi endast för eventuella personuppgifter som vi själva publicerar eller kan påverka publiceringen av. Där är andra våra personuppgiftsbiträden.

Barn kan använda våra tjänster

Våra webbplatser och tjänster kan användas av den som är under 16 år, men då krävs vårdnadshavarens samtycke.

Datasäkerhet

Vi vidtar nödvändiga legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från att manipuleras, gå förlorade eller förstöras eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Vi arbetar just nu för att ingå personuppgiftsbiträdesavtal med våra biträden och ev underbiträden i Sverige.

Hur används kakor (cookies)?

Stolt Kommunikation använder i nuläget inte cookies och vi kommer meddela när detta förändras.

Kakor sparas på din dator för att t ex spara undan din kundkorg i samband med köp på vår webbplats. Kakor används även för att ge dig en personlig upplevelse på vår webbplats och för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt.

Vi kommer meddela när vi börjar använda kakor. De kommer användas för att förbättra upplevelsen på hemsidan på följande sätt:

 • ser till att du bara behöver logga in en gång och inte för varje sida, som du besöker
 • kontrollerar hur webbplatsen används genom att kolla på trafikmönster. Vi kan därigenom utforma webbplatsen för att ge dig som användare bästa upplevelse
 • sparar ner det som du eventuellt handlar i en varukorg
 • anpassar våra tjänster, så att vi bara kommunicerar det som är relevant för dig
 • samlar in och analyserar beteendedata baserat på användning av webbplats och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation och budskap till användaren

Du kan också läsa mer om kakor på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

Ändringar av integritetspolicyn

Denna policy kan ändras då och då. Vi kommer ha en sådan för våra webbplatser och sociala media redovisad på vår webbplats. När tillämpligt, så kommer vi följa den policyn även för våra allmänna system.

Registrerades rättigheter och hur de hanteras

 • Att ha tillgång till sina personuppgifter, dvs den registrerade kan meddela oss för att få tillgång till de data, som vi har registrerat, en gång per år
 • Att justera felaktiga uppgifter eller komplettera uppgifterna, dvs den registrerade kan meddela oss om någon uppgift är felaktig eller något behöver ändras/kompletteras av andra skäl
 • Att makulera en registrerads uppgifter, dvs den registrerade kan meddela oss om hen vill få sina uppgifter makulerade hos oss
 • Att ha synpunkter på hur data behandlas, dvs den registrerade kan meddela oss, om hen har synpunkter på hur vi behandlar personuppgifter
 • Att ha synpunkter på automatiserat beslutsfattande och profilering. Vi använder inte automatiserat beslutsfattande och profilering
 • Att transferera uppgifterna till något annat system, dvs när vi sköter systemet, så kan vi transferera data, om ett vanligt format kan användas. För övriga system så kan detta bara göras i överenskommelse med vårt personuppgiftsbiträde

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Om du har frågor kopplat till dataskydd och integritet eller anser att vi hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid kontakta oss på ulf@stoltkommunikation.se eller på 070-373 05 81.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, som är ansvarig för tillsyn enligt gällande dataskyddslagstiftning.